बाजार भाव

बाजारात उडदाचा दबदबा कायम! जाणून घ्या तूर, सोयाबीनसह शेतमालाचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2022
पुणे 3 8000 9000 8500
कारंजा 5 3300 5375 3300
कल्याण हायब्रीड 3 9200 9500 9350
लातूर काळा 231 5000 6000 5725
जालना काळा 12 3500 6000 5600
अकोला काळा 3 3000 3805 3700
चिखली काळा 20 3500 5100 4300
वाशीम काळा 15 3900 5550 5000
उदगीर काळा 11 5000 7500 6250
दुधणी काळा 186 5475 6600 6050
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
मुंबई लोकल 80 7500 10500 9000
मुरुम लोकल 21 5800 6001 5900
उमरगा लोकल 1 4300 6510 6000
29/11/2022
अहमदनगर 181 4100 5700 4900
पुणे 4 8000 9200 8600
कारंजा 12 3700 3700 3700
खामगाव हायब्रीड 41 4650 6200 5425
लातूर काळा 273 4500 7250 6200
चिखली काळा 12 4500 5600 5050
उदगीर काळा 22 5500 7500 6500
दौंड-केडगाव काळा 33 5500 6200 5900
तुळजापूर काळा 17 6000 7000 6500
देवळा काळा 1 8000 8000 8000
दुधणी काळा 107 5700 6200 5950
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
मुंबई लोकल 115 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 81 4500 6500 5500
मुरुम लोकल 71 4508 6675 5587
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2022
उदगीर 21 6600 7000 6800
भोकर 2 6202 6929 6566
कारंजा 125 6295 7085 6755
मानोरा 50 4000 6780 4511
अमरावती गज्जर 3 6950 7150 7050
हिंगोली गज्जर 8 6100 6550 6325
मुरुम गज्जर 1 6350 6350 6350
लातूर लाल 109 5050 7351 7100
अकोला लाल 241 5300 7355 7000
अमरावती लाल 540 7050 7200 7125
यवतमाळ लाल 58 6655 6950 6802
मालेगाव लाल 6 5500 6651 6200
नागपूर लाल 7 6250 6400 6363
अक्कलकोट लाल 50 6500 6500 6500
वाशीम लाल 250 6200 6850 6500
मुर्तीजापूर लाल 90 6850 7095 6945
मेहकर लाल 35 6200 7300 6800
देवळा लाल 9 5105 5850 5450
वर्धा लोकल 2 6250 6800 6800
जालना पांढरा 1 6500 6500 6500
सोनपेठ पांढरा 2 6579 6579 6579
29/11/2022
अहमदनगर 21 5300 6000 5650
चंद्रपूर 2 6000 6000 6000
नंदूरबार 1 6300 6300 6300
उदगीर 13 6927 7100 7013
भोकर 2 6069 6069 6069
कारंजा 200 6295 7080 6805
मानोरा 25 4000 6940 5409
अमरावती गज्जर 3 6900 7100 7000
लातूर लाल 121 5801 7300 6910
अकोला लाल 75 6550 7200 7085
अमरावती लाल 459 7100 7250 7175
यवतमाळ लाल 8 6100 6100 6100
मालेगाव लाल 6 5500 5600 5500
नागपूर लाल 4 6200 6401 6351
हिंगणघाट लाल 293 6700 7325 7020
वाशीम – अनसींग लाल 5 6500 6750 6600
खामगाव लाल 226 5800 7180 6490
मलकापूर लाल 78 6000 7100 6725
तेल्हारा लाल 25 6350 6800 6600
निलंगा लाल 5 6251 6701 6500
मंगरुळपीर लाल 83 4500 6750 6600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल 2 6200 6500 6500
देवळा लाल 8 5200 5740 5600
वर्धा लोकल 3 5725 5950 5800
जालना पांढरा 6 6800 6800 6800
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2022
औरंगाबाद 74 5000 5450 5225
माजलगाव 1966 4500 5561 5400
राहूरी -वांबोरी 49 5000 5400 5200
सिल्लोड 40 5100 5300 5200
उदगीर 4300 5520 5616 5568
कारंजा 3500 5080 5455 5370
परळी-वैजनाथ 1100 5251 5601 5421
मानोरा 365 5200 5651 5426
मालेगाव (वाशिम) 320 4600 5400 5100
राहता 148 4500 5518 5400
धुळे हायब्रीड 6 4900 5300 5275
सोलापूर लोकल 236 4005 5560 5365
अमरावती लोकल 5466 5150 5395 5272
नागपूर लोकल 1114 4300 5392 5119
अमळनेर लोकल 40 5300 5422 5422
हिंगोली लोकल 900 5000 5626 5313
मेहकर लोकल 1850 4500 5600 5100
लातूर पिवळा 15315 5151 6055 5630
धर्माबाद पिवळा 1560 5200 5600 5500
जालना पिवळा 5816 4600 5700 5350
अकोला पिवळा 3599 4300 5460 5300
यवतमाळ पिवळा 853 5000 5565 5282
मालेगाव पिवळा 51 5000 5500 5200
चिखली पिवळा 2197 4900 5651 5276
हिंगणघाट पिवळा 5076 4500 5480 4985
बीड पिवळा 291 4300 5600 5333
वाशीम पिवळा 6000 4750 5550 5000
पैठण पिवळा 4 5576 5576 5576
चाळीसगाव पिवळा 35 3400 5441 5351
वर्धा पिवळा 226 5165 5400 5250
भोकर पिवळा 220 4600 5504 5052
दिग्रस पिवळा 305 5350 5600 5495
शेवगाव पिवळा 5 5400 5400 5400
परतूर पिवळा 112 5100 5600 5555
देउळगाव राजा पिवळा 50 5100 5300 5200
केज पिवळा 531 5375 5500 5400
निलंगा पिवळा 185 5000 5584 5400
चाकूर पिवळा 80 5190 5651 5543
मुखेड पिवळा 51 5000 5600 5500
मुरुम पिवळा 721 4500 6050 5275
उमरगा पिवळा 26 5250 5600 5500
आष्टी-जालना पिवळा 30 5100 5551 5450
उमरखेड पिवळा 60 4900 5100 5000
काटोल पिवळा 61 4850 5338 5150
आष्टी (वर्धा) पिवळा 454 5000 5450 5250
आष्टी- कारंजा पिवळा 200 4600 5505 5050
सिंदी(सेलू) पिवळा 1350 4850 5525 5350
सोनपेठ पिवळा 309 5100 5560 5451
बोरी पिवळा 45 5375 5430 5430
29/11/2022
अहमदनगर 214 4400 5300 4850
लासलगाव 1301 3000 5700 5551
लासलगाव – विंचूर 1545 3000 5500 5400
शहादा 36 5376 5573 5400
औरंगाबाद 9 5000 5100 5050
चंद्रपूर 691 5000 5450 5300
नंदूरबार 259 5350 5474 5400
राहूरी -वांबोरी 16 4700 5375 5000
पाचोरा 55 5070 5426 5211
सिल्लोड 45 5200 5300 5300
उदगीर 2854 5500 5600 5550
कारंजा 3500 5050 5325 5205
श्रीरामपूर 60 5200 5400 5300
लासूर स्टेशन 79 5000 5350 5325
परळी-वैजनाथ 800 5101 5451 5331
तुळजापूर 155 5000 5400 5300
मानोरा 647 4725 5500 5277
मोर्शी 150 5150 5400 5275
मालेगाव (वाशिम) 440 4900 5400 5100
राहता 52 4276 5500 5350
धुळे हायब्रीड 4 5005 5205 5200
सोलापूर लोकल 229 4000 5520 5310
अमरावती लोकल 5568 5100 5292 5196
सांगली लोकल 150 5500 5800 5650
नागपूर लोकल 1058 4350 5342 5094
राहूरी लोकल 8 5100 5400 5250
अमळनेर लोकल 40 5200 5450 5450
चांदवड लोकल 53 3500 5400 5250
मनमाड लोकल 13 4300 5390 5131
हिंगोली लोकल 1000 4800 5475 5137
कोपरगाव लोकल 381 4800 5463 5311
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल 16 4800 5200 5000
लातूर पिवळा 19472 5000 6100 5600
धर्माबाद पिवळा 530 5000 5555 5200
जालना पिवळा 6007 4200 5650 5300
अकोला पिवळा 3906 4000 5485 5000
यवतमाळ पिवळा 984 5000 5450 5225
परभणी पिवळा 804 5400 5600 5450
मालेगाव पिवळा 53 4201 5371 5200
चोपडा पिवळा 75 5300 5501 5400
आर्वी पिवळा 380 4850 5520 5240
चिखली पिवळा 2407 4850 5800 5325
हिंगणघाट पिवळा 5869 4400 5475 4920
वाशीम – अनसींग पिवळा 600 5150 5500 5300
पैठण पिवळा 30 5566 5566 5566
उमरेड पिवळा 2217 4000 5450 5350
चाळीसगाव पिवळा 14 5000 5412 5370
वर्धा पिवळा 164 5250 5490 5350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा 15 5300 5450 5400
भोकर पिवळा 171 4141 5450 4795
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 519 5200 5400 5300
मुर्तीजापूर पिवळा 2000 5080 5400 5295
खामगाव पिवळा 8075 4600 5650 5125
मलकापूर पिवळा 560 4800 5400 5170
दिग्रस पिवळा 275 5285 5430 5385
वणी पिवळा 370 5120 5320 5200
सावनेर पिवळा 45 4900 5409 5300
जामखेड पिवळा 62 4000 5200 4600
शेवगाव पिवळा 4 5150 5150 5150
परतूर पिवळा 87 5100 5500 5491
तेल्हारा पिवळा 500 5175 5340 5260
देउळगाव राजा पिवळा 30 4000 5300 5000
वरोरा पिवळा 1510 5000 5445 5350
नांदगाव पिवळा 34 3000 5277 5201
औसा पिवळा 723 4500 5586 5457
निलंगा पिवळा 280 5100 5546 5400
चाकूर पिवळा 86 5201 5622 5506
मुखेड पिवळा 63 4800 5450 5300
मुरुम पिवळा 864 5011 5970 5510
उमरगा पिवळा 13 4000 5600 5400
मंगरुळपीर पिवळा 2048 4800 5545 5350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा 1055 4800 5500 5350
नेर परसोपंत पिवळा 597 5160 5360 5200
पांढरकवडा पिवळा 49 5130 5370 5300
उमरखेड पिवळा 240 4900 5100 5000
चिमुर पिवळा 50 4800 4900 4850
राजूरा पिवळा 488 4025 5420 5319
काटोल पिवळा 89 4901 5340 5250
आष्टी- कारंजा पिवळा 160 4500 5425 5000
पुलगाव पिवळा 196 5000 5500 5325
सिंदी पिवळा 247 4760 5330 5250
झरीझामिणी पिवळा 25 5400 5400 5400
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2022
कोल्हापूर 4915 700 2000 1400
औरंगाबाद 1324 300 1450 875
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 10107 1000 1900 1450
खेड-चाकण 1000 800 1500 1150
मंगळवेढा 76 200 2010 1400
सोलापूर लाल 17067 100 3000 1250
धुळे लाल 824 100 2400 2000
मालेगाव-मुंगसे लाल 1000 1000 2380 1900
नागपूर लाल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल 654 500 2651 1575
साक्री लाल 6975 500 1465 900
भुसावळ लाल 14 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 540 1200 2400 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 4600 300 2200 1250
पुणे लोकल 9585 600 1800 1200
कामठी लोकल 18 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ 981 1400 2100 1750
कल्याण नं. १ 3 1700 1800 1750
संगमनेर नं. २ 588 1000 1400 1200
कल्याण नं. २ 3 1400 1600 1500
संगमनेर नं. ३ 392 500 1000 750
कल्याण नं. ३ 3 700 800 750
नागपूर पांढरा 920 1000 2000 1750
नाशिक पोळ 35 900 1700 1550
पिंपळगाव बसवंत पोळ 1560 500 3505 2500
येवला उन्हाळी 9000 250 1383 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 3000 200 1111 800
नाशिक उन्हाळी 990 350 1311 1100
लासलगाव उन्हाळी 5250 600 1401 1150
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 7000 300 1355 950
चांदवड उन्हाळी 4200 400 1337 850
मनमाड उन्हाळी 2500 300 1151 800
सटाणा उन्हाळी 8205 250 1505 925
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 10265 300 2000 1401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 1940 500 1300 900
देवळा उन्हाळी 4680 500 1200 900
29/11/2022
कोल्हापूर 5606 700 2200 1400
औरंगाबाद 1755 500 1500 1000
राहूरी 21370 100 2200 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 8890 1100 2000 1550
खेड-चाकण 300 800 1500 1200
मंचर 4897 1000 2010 1500
लासूर स्टेशन 2050 350 1545 1250
विटा 50 1000 1800 1550
सातारा 102 1500 2000 1750
राहता 2404 300 1900 1450
हिंगणा 1 2500 2500 2500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 30 300 1500 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 9541 600 2110 1400
कराड हालवा 150 500 2000 2000
गंगापूर हायब्रीड 539 100 1600 1200
सोलापूर लाल 17241 100 3000 1250
धुळे लाल 1590 160 2405 2200
लासलगाव लाल 42 1951 2400 2386
जळगाव लाल 222 400 1840 1100
मालेगाव-मुंगसे लाल 1200 605 1980 1650
पंढरपूर लाल 372 100 2200 1500
नागपूर लाल 1000 1500 2200 2025
संगमनेर लाल 608 500 1511 1505
चांदवड लाल 579 730 3801 2200
साक्री लाल 5925 400 1450 950
भुसावळ लाल 16 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 408 1000 2600 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 1285 300 2200 1250
पुणे लोकल 9695 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल 15 1000 1700 1350
पुणे -पिंपरी लोकल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल 262 400 1200 800
मलकापूर लोकल 180 500 2000 1300
जामखेड लोकल 53 100 1700 900
कामठी लोकल 16 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ 913 1400 1851 1625
कल्याण नं. १ 3 1800 1900 1850
संगमनेर नं. २ 447 1000 1400 1200
कल्याण नं. २ 3 1200 1400 1350
संगमनेर नं. ३ 365 500 1000 750
कल्याण नं. ३ 3 700 800 750
नागपूर पांढरा 1000 1500 2200 2025
पिंपळगाव बसवंत पोळ 890 500 3400 2700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 1583 200 1182 850
लासलगाव उन्हाळी 8828 500 1661 1170
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 10995 500 1621 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 6159 205 1442 960
सिन्नर उन्हाळी 484 200 1275 900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी 250 200 1170 1000
कळवण उन्हाळी 5000 100 1700 1100
चांदवड उन्हाळी 4942 570 1353 850
मनमाड उन्हाळी 2715 300 1144 750
सटाणा उन्हाळी 10510 200 1465 925
कोपरगाव उन्हाळी 7060 300 1881 1250
कोपरगाव उन्हाळी 2340 200 1100 801
श्रीरामपूर उन्हाळी 750 150 1234 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 10751 400 2040 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 1755 400 1255 850
दिंडोरी-वणी उन्हाळी 3321 900 1650 1100
वैजापूर उन्हाळी 4121 200 1320 1000
देवळा उन्हाळी 7579 600 1300 950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button