बाजार भाव

नाद करायचा पण उडदाचा नाय बरका! मिळतोय सर्वाधिक दर, जाणून घ्या इतर शेतमालाच्या दराची स्थिती काय?

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/12/2022
पुणे 3 8000 9200 8600
बीड हायब्रीड 19 6400 6600 6513
कल्याण हायब्रीड 3 8400 9000 8700
जालना काळा 21 3000 5400 5000
अकोला काळा 50 3200 5200 4700
चिखली काळा 6 4500 6000 5250
वाशीम काळा 15 4500 5000 4800
देउळगाव राजा काळा 1 7001 7001 7001
शेगाव काळा 4 4400 5100 4700
देवळा काळा 1 6800 6800 6800
अमरावती लोकल 3 6200 6500 6350
मुंबई लोकल 173 7500 10500 9000
मुरुम लोकल 18 5600 5600 5600
13/12/2022
शहादा 2 6767 6767 6767
बार्शी 61 3500 6800 5500
बार्शी -वैराग 1 5000 5000 5000
करमाळा 137 3500 6801 6200
कर्जत (अहमहदनगर) 50 4500 5000 5000
बीड हायब्रीड 25 3800 6573 5449
खामगाव हायब्रीड 138 4000 6825 5412
लातूर काळा 265 5000 7900 7200
जालना काळा 6 4000 4500 4500
अकोला काळा 21 4605 6300 5453
चोपडा काळा 1 7000 7000 7000
वाशीम काळा 3 4500 5500 4800
वाशीम – अनसींग काळा 1 2900 3000 2950
दौंड-केडगाव काळा 40 4500 6500 5700
केज काळा 18 3900 6000 5001
औराद शहाजानी काळा 1 4601 4601 4601
तुळजापूर काळा 17 4500 6500 5500
शेगाव काळा 8 4500 6805 6805
दुधणी काळा 176 5300 7000 6100
अमरावती लोकल 3 6000 6421 6260
मुंबई लोकल 9 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 74 5000 6200 5600
मुरुम लोकल 60 5300 6225 5762
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/12/2022
भोकर 1 6001 6001 6001
कारंजा 280 7030 7595 7375
वडवणी 1 5000 5000 5000
हिंगोली गज्जर 10 6600 6650 6625
अकोला लाल 225 6000 7705 7405
अमरावती लाल 150 7350 7678 7514
धुळे लाल 3 6000 6000 6000
यवतमाळ लाल 23 5905 7005 6455
मालेगाव लाल 6 3000 6500 5200
हिंगणघाट लाल 342 6700 7380 6980
वाशीम लाल 110 4200 7150 5500
अमळनेर लाल 1 6400 6400 6400
मुर्तीजापूर लाल 130 6950 7455 7245
अजनगाव सुर्जी लाल 5 6000 7100 6500
मलकापूर लाल 35 5000 7365 6375
सावनेर लाल 1 5250 5250 5250
चांदूर बझार लाल 9 6000 7005 6755
नांदगाव लाल 3 5599 6299 5899
शेगाव लाल 2 6450 6770 6770
सिंदी(सेलू) लाल 5 7000 7135 7100
देवळा लाल 10 5205 6050 5775
औरंगाबाद नं. १ 75 6200 7200 6700
जालना पांढरा 63 5600 7311 7011
13/12/2022
शहादा 1 6400 6400 6400
दोंडाईचा 2 6000 6000 6000
बार्शी 19 2500 3000 3000
पैठण 18 6600 6775 6680
भोकर 1 6111 6111 6111
कारंजा 230 6800 7655 7390
अमरावती गज्जर 3 7000 7550 7275
मुरुम गज्जर 1 6767 6767 6767
सोलापूर लाल 54 6900 7390 7010
लातूर लाल 192 5100 7511 7100
अकोला लाल 290 6105 7700 7000
अमरावती लाल 486 7450 7700 7575
यवतमाळ लाल 23 6200 7100 6650
मालेगाव लाल 6 5700 6880 6020
चिखली लाल 4 5150 6000 5575
नागपूर लाल 3 6400 6701 6625
हिंगणघाट लाल 356 6800 7555 7180
वाशीम लाल 150 6200 7150 6500
वाशीम – अनसींग लाल 25 6950 7150 7000
खामगाव लाल 301 5700 7700 6700
मलकापूर लाल 52 5450 7150 6800
गंगाखेड लाल 1 6500 6600 6500
तेल्हारा लाल 20 6600 6920 6850
चांदूर बझार लाल 22 6600 7250 6871
मेहकर लाल 30 6200 7000 6700
नांदगाव लाल 3 4310 6190 5701
पालम लाल 7 6400 6500 6450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल 2 6200 6200 6200
शेगाव लाल 3 6400 6750 6750
दुधणी लाल 142 6000 7650 6800
जुन्नर -ओतूर लोकल 45 2000 4410 3100
वर्धा लोकल 13 6940 7250 7050
दर्यापूर माहोरी 150 5000 7400 7000
औरंगाबाद नं. १ 6 6500 7000 6750
जालना पांढरा 96 5191 7601 7000
माजलगाव पांढरा 3 5551 6175 6051
बीड पांढरा 1 5500 5500 5500
शेवगाव पांढरा 19 6500 7000 6500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा 9 5500 6000 6000
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/12/2022
लासलगाव – विंचूर 500 3000 5551 5400
जलगाव – मसावत 5 4700 4700 4700
औरंगाबाद 47 5001 5350 5175
कारंजा 3500 5025 5465 5250
परळी-वैजनाथ 600 5211 5481 5371
सेलु 263 5201 5450 5400
वैजापूर 22 4900 5250 5100
मुदखेड 10 5100 5300 5200
तुळजापूर 125 5350 5425 5400
मालेगाव (वाशिम) 130 4600 5300 4900
राहता 46 4901 5425 5350
धुळे हायब्रीड 3 5000 5000 5000
अमरावती लोकल 3996 5000 5280 5140
नागपूर लोकल 487 4600 5300 5148
अमळनेर लोकल 70 5100 5375 5375
हिंगोली लोकल 800 5050 5620 5335
नेवासा पांढरा 80 5400 5400 5400
जालना पिवळा 4272 4075 5550 5250
अकोला पिवळा 3391 4400 5380 5200
यवतमाळ पिवळा 541 5000 5385 5192
मालेगाव पिवळा 18 4711 5346 5300
चिखली पिवळा 2081 4650 5700 5175
हिंगणघाट पिवळा 4331 4500 5500 5060
बीड पिवळा 338 4530 6000 5364
वाशीम पिवळा 6000 4750 6400 5300
वर्धा पिवळा 85 5050 5285 5200
भोकर पिवळा 174 4502 5350 4926
जिंतूर पिवळा 135 5100 5431 5300
अजनगाव सुर्जी पिवळा 300 5000 5515 5250
मलकापूर पिवळा 470 4880 5435 5230
दिग्रस पिवळा 380 5175 5430 5285
वणी पिवळा 470 5135 5380 5200
सावनेर पिवळा 24 4911 5350 5200
परतूर पिवळा 99 5250 5550 5471
चांदूर बझार पिवळा 362 4851 5400 5100
देउळगाव राजा पिवळा 15 5000 5500 5300
धरणगाव पिवळा 6 5310 5310 5310
नांदगाव पिवळा 35 2147 5400 5350
आंबेजोबाई पिवळा 680 4660 5490 5360
केज पिवळा 170 5351 5500 5450
चाकूर पिवळा 141 5250 5602 5503
मुरुम पिवळा 234 4200 5390 4795
बसमत पिवळा 992 5005 5525 5388
बार्शी – टाकळी पिवळा 150 4850 5410 5250
शेगाव पिवळा 87 4500 5300 5100
आष्टी-जालना पिवळा 30 5400 5435 5410
पांढरकवडा पिवळा 65 5200 5330 5300
उमरखेड पिवळा 140 5200 5500 5300
उमरखेड-डांकी पिवळा 400 5200 5500 5300
राजूरा पिवळा 409 4505 5415 5235
आष्टी (वर्धा) पिवळा 140 5000 5350 5200
आष्टी- कारंजा पिवळा 130 4700 5370 5100
सिंदी पिवळा 120 4455 5335 5175
सिंदी(सेलू) पिवळा 1484 5000 5475 5400
आर्णी पिवळा 495 4500 5320 5100
सोनपेठ पिवळा 88 5302 5440 5401
देवणी पिवळा 52 5500 5731 5615
13/12/2022
अमरावती 3 5500 5850 5675
लासलगाव 1176 3000 5500 5440
लासलगाव – विंचूर 973 3000 5480 5300
शहादा 61 5351 5473 5421
बार्शी 192 5050 5500 5400
औरंगाबाद 12 5175 5400 5287
माजलगाव 1907 4500 5400 5300
चंद्रपूर 609 4900 5370 5200
राहूरी -वांबोरी 10 5000 5326 5250
सिल्लोड 55 4900 5200 5000
कारंजा 5000 4975 5465 5225
श्रीगोंदा – घोगरगाव 32 5100 5300 5200
लासूर स्टेशन 88 4700 5311 5240
परळी-वैजनाथ 500 5255 5475 5375
सेलु 678 5000 5499 5340
रिसोड 900 5200 5700 5450
कन्न्ड 25 5385 5400 5392
तुळजापूर 115 5000 5400 5200
मालेगाव (वाशिम) 150 4600 5300 4900
राहता 56 4701 5421 5300
धुळे हायब्रीड 36 4605 5120 5120
सोलापूर लोकल 126 3610 5425 5225
अमरावती लोकल 6324 5000 5311 5155
सांगली लोकल 210 5500 5600 5550
नागपूर लोकल 1013 4550 5350 5150
राहूरी लोकल 20 3400 5400 4400
अमळनेर लोकल 30 5151 5300 5300
चांदवड लोकल 43 4000 5300 5150
हिंगोली लोकल 830 5000 5604 5302
कोपरगाव लोकल 262 4500 5435 5334
अंबड (वडी गोद्री) लोकल 40 4630 5296 4991
मेहकर लोकल 2400 4500 5500 5100
जावळा-बाजार लोकल 426 5100 5300 5200
लातूर पिवळा 16700 5100 5961 5580
जालना पिवळा 5505 4000 5550 5300
अकोला पिवळा 3886 4700 5600 5300
यवतमाळ पिवळा 571 5000 5345 5172
परभणी पिवळा 438 5250 5585 5400
मालेगाव पिवळा 35 5700 5700 5700
चोपडा पिवळा 15 5300 5442 5422
आर्वी पिवळा 565 4500 5470 5170
चिखली पिवळा 2805 4550 5800 5175
हिंगणघाट पिवळा 5188 4450 5430 4920
बीड पिवळा 1 4900 4900 4900
वाशीम पिवळा 6000 4750 6001 5300
वाशीम – अनसींग पिवळा 1200 5250 5450 5350
पैठण पिवळा 20 5351 5351 5351
कळमनूरी पिवळा 20 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा 221 5050 5500 5350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा 25 5300 5500 5400
भोकर पिवळा 105 4800 5359 5080
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 590 5100 5600 5350
जिंतूर पिवळा 388 5200 5500 5350
मुर्तीजापूर पिवळा 1600 5000 5365 5205
खामगाव पिवळा 7346 4275 5575 4925
मलकापूर पिवळा 666 4500 5350 5205
दिग्रस पिवळा 360 5120 5475 5390
वणी पिवळा 717 5075 5375 5200
सावनेर पिवळा 6 5001 5060 5060
जामखेड पिवळा 116 4000 5300 4650
शेवगाव पिवळा 36 5000 5100 5100
परतूर पिवळा 145 5251 5441 5420
गंगाखेड पिवळा 35 5500 5700 5600
चांदूर बझार पिवळा 574 4752 5490 5100
दर्यापूर पिवळा 1500 4705 5710 5050
देउळगाव राजा पिवळा 30 4500 5400 5000
वरोरा पिवळा 1062 4000 5335 5100
वरोरा-शेगाव पिवळा 120 4300 5350 5100
वरोरा-खांबाडा पिवळा 19 4500 5320 4900
धरणगाव पिवळा 9 5445 5445 5445
नांदगाव पिवळा 53 3251 5425 5201
तासगाव पिवळा 24 5200 5400 5300
आंबेजोबाई पिवळा 700 4650 5486 5350
किल्ले धारुर पिवळा 27 4800 5475 5300
केज पिवळा 272 5381 5500 5400
निलंगा पिवळा 115 5100 5510 5300
चाकूर पिवळा 97 5401 5530 5488
औराद शहाजानी पिवळा 90 5300 5570 5435
हिमायतनगर पिवळा 110 5200 5300 5250
मुरुम पिवळा 296 4750 5499 5124
सेनगाव पिवळा 500 4500 5500 5200
पालम पिवळा 43 5300 5500 5400
बार्शी – टाकळी पिवळा 175 4900 5410 5200
मंगरुळपीर पिवळा 2331 4800 5550 5300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा 1429 4900 5400 5250
शेगाव पिवळा 94 4800 5300 5200
घाटंजी पिवळा 80 4550 4950 4650
आष्टी-जालना पिवळा 40 4711 5411 5350
पांढरकवडा पिवळा 79 5150 5330 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा 130 5100 5400 5200
राजूरा पिवळा 545 4300 5385 5231
भद्रावती पिवळा 82 5125 5300 5213
काटोल पिवळा 81 5184 5300 5200
आष्टी- कारंजा पिवळा 115 4600 5320 5100
पुलगाव पिवळा 350 4650 5405 5275
सिंदी पिवळा 212 4430 5330 5160
आर्णी पिवळा 395 4500 5360 5150
देवणी पिवळा 99 5280 5645 5462
बोरी पिवळा 166 3500 5350 5100
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/12/2022
कोल्हापूर 4800 500 2000 1200
औरंगाबाद 1050 90 1200 645
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 10790 800 1700 1250
खेड-चाकण 1000 800 1500 1200
सातारा 163 1000 1500 1250
मंगळवेढा 130 300 1810 1100
धुळे लाल 2143 100 1410 1200
लासलगाव लाल 3750 1000 2200 1500
लासलगाव – विंचूर लाल 1200 700 2100 1700
जळगाव लाल 993 450 1500 1065
मालेगाव-मुंगसे लाल 6000 800 1900 1700
नागपूर लाल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल 1945 500 2000 1250
चांदवड लाल 3200 671 2150 1550
मनमाड लाल 2900 800 2028 1600
साक्री लाल 3285 250 1125 850
भुसावळ लाल 14 1000 1000 1000
देवळा लाल 400 500 1540 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 510 800 2000 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 2230 300 2000 1150
पुणे लोकल 14598 400 1300 850
पुणे -पिंपरी लोकल 1 600 600 600
वाई लोकल 20 700 1500 1100
कल्याण नं. १ 3 1400 1600 1500
कल्याण नं. २ 3 1000 1300 1200
नागपूर पांढरा 1000 1000 2000 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ 4750 500 2655 1850
येवला उन्हाळी 4000 150 1162 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 2000 200 976 780
लासलगाव उन्हाळी 750 400 1381 1000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 2500 500 1560 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 4000 250 991 750
कळवण उन्हाळी 2600 100 1400 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 4875 250 1430 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 925 400 1250 900
पारनेर उन्हाळी 10283 200 1700 1050
देवळा उन्हाळी 4130 50 1080 900
13/12/2022
कोल्हापूर 3434 500 1800 1000
औरंगाबाद 1710 125 1000 563
राहूरी 23490 100 1700 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 9617 800 1800 1300
खेड-चाकण 300 800 1500 1200
मंचर 6362 900 1550 1200
लासूर स्टेशन 1500 450 1485 1000
सातारा 125 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 20 200 1150 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 11192 500 1710 1200
कराड हालवा 249 300 1500 1500
गंगापूर हायब्रीड 121 650 875 776
सोलापूर लाल 18214 100 2375 1200
धुळे लाल 5694 125 1500 1200
लासलगाव लाल 4046 1000 2323 1725
लासलगाव – विंचूर लाल 3400 1000 2252 1800
जळगाव लाल 872 450 1500 975
उस्मानाबाद लाल 5 1200 1500 1350
मालेगाव-मुंगसे लाल 6095 350 2024 1750
पंढरपूर लाल 393 200 1900 1300
नागपूर लाल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल 2296 500 1911 1205
चांदवड लाल 4629 700 2141 1350
मनमाड लाल 1800 600 1991 1530
सटाणा लाल 865 635 1825 1500
कोपरगाव लाल 40 1350 1500 1425
पेन लाल 231 3000 3200 3000
पाथर्डी लाल 480 200 1700 1200
साक्री लाल 6700 300 1025 700
भुसावळ लाल 16 1000 1000 1000
यावल लाल 102 850 1310 1050
नांदगाव लाल 1378 975 1751 1350
देवळा लाल 300 765 1500 1425
राहता लाल 170 400 2000 1450
उमराणे लाल 6500 701 2111 1500
नामपूर लाल 2880 200 1850 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 390 1200 3500 2350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 1834 300 1500 900
पुणे -पिंपरी लोकल 1 1100 1100 1100
पुणे-मांजरी लोकल 70 600 1100 800
पुणे-मोशी लोकल 330 400 1500 950
मलकापूर लोकल 190 500 1605 1255
जामखेड लोकल 182 100 2000 1050
कामठी लोकल 1 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ 765 1200 1500 1350
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ 602 200 1700 900
संगमनेर नं. २ 449 900 1200 1050
संगमनेर नं. ३ 300 500 1000 750
नागपूर पांढरा 1000 1000 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 68 2000 3000 2500
नाशिक पोळ 94 700 2100 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ 5319 400 2650 1700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 943 250 1099 850
नाशिक उन्हाळी 685 400 1500 1100
लासलगाव उन्हाळी 3330 500 1352 1051
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 1580 400 1281 1010
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 5210 500 1453 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 4500 250 1152 825
सिन्नर उन्हाळी 492 200 1555 900
चांदवड उन्हाळी 1469 311 1099 830
मनमाड उन्हाळी 998 300 971 800
सटाणा उन्हाळी 7725 200 1325 875
कोपरगाव उन्हाळी 4660 500 1551 1050
कोपरगाव उन्हाळी 1160 250 900 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 5181 250 1625 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 609 350 1360 800
नांदगाव उन्हाळी 1052 220 1052 800
दिंडोरी-वणी उन्हाळी 2785 600 1141 950
वैजापूर उन्हाळी 2678 200 1150 900
देवळा उन्हाळी 4546 135 1030 850
राहता उन्हाळी 3212 200 1600 1050
उमराणे उन्हाळी 4500 500 1000 800
नामपूर उन्हाळी 6160 100 1155 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 3500 130 1130 950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button