बाजार भाव

बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या दरात झाला चढ-उतार! त्वरित जाणून घ्या उडीद, तूर अन् सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल: उडीद
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/11/2022
अहमदनगर 253 4500 6500 5500
अकोला काळा 2 4300 4300 4300
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
बीड हायब्रीड 42 4000 6701 6006
बुलढाणा काळा 11 3100 4050 3575
जळगाव काळा 59 5300 7411 7411
जालना काळा 26 5400 5750 5750
लातूर काळा 402 5600 7250 6698
उस्मानाबाद लोकल 6 5501 6600 6058
पुणे 4 8000 9200 8600
सांगली लोकल 100 6600 7200 6900
सोलापूर 11 5000 6200 6000
ठाणे हायब्रीड 3 9200 9500 9350
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 922
20/11/2022
अहमदनगर 77 4500 6500 6000
लातूर काळा 21 6500 7200 6850
पुणे काळा 2 5500 5500 5500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 100
19/11/2022
अहमदनगर 380 4350 6750 5800
अहमदनगर लोकल 466 4500 6600 5550
अहमदनगर काळा 16 4000 5000 4000
अकोला काळा 13 3800 3800 3800
अमरावती लोकल 3 6100 6500 6300
औरंगाबाद लोकल 2 4405 4405 4405
औरंगाबाद काळा 2 4800 5400 5000
बीड हायब्रीड 20 4601 6880 5929
बुलढाणा हायब्रीड 177 4450 7280 5865
बुलढाणा काळा 10 4500 6000 5250
जळगाव काळा 2 5000 5500 5500
जालना काळा 41 5000 5000 5000
लातूर काळा 388 5700 7296 6850
उस्मानाबाद लोकल 103 6100 6795 6448
उस्मानाबाद काळा 11 6000 6200 6100
परभणी 1 2600 2600 2600
पुणे 3 8000 9000 8500
सातारा काळा 25 6100 6200 6150
सोलापूर काळा 309 5700 7200 6450
शेतमाल: तूर
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/11/2022
अकोला लाल 404 5000 7450 7000
अमरावती 52 6000 7200 6600
अमरावती लाल 879 7250 7482 7366
अमरावती गज्जर 3 7000 7300 7150
बीड पांढरा 2 6000 6700 6350
हिंगोली गज्जर 8 6500 6900 6700
जालना पांढरा 20 4200 4200 4200
लातूर लाल 224 6425 7275 7050
नागपूर लोकल 10 6500 6500 6500
नागपूर लाल 24 6738 6838 6832
नाशिक लाल 12 5055 6145 5900
परभणी पांढरा 3 6400 6800 6600
सोलापूर 29 5200 6310 5850
वर्धा लाल 3 6500 7000 6800
वाशिम 180 6780 7505 7180
यवतमाळ लाल 98 7050 7275 7162
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 1951
20/11/2022
अमरावती लाल 40 6500 7500 7000
औरंगाबाद 1 6001 6001 6001
लातूर 16 7300 7511 7405
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 57
19/11/2022
अहमदनगर 5 5800 5900 5850
अकोला लाल 423 6750 7490 7275
अमरावती लाल 654 7350 7571 7460
अमरावती गज्जर 3 7000 7350 7175
बीड पांढरा 3 5433 5433 5433
बुलढाणा लाल 121 6085 7400 6742
धुळे लाल 3 3700 4700 4700
जळगाव लाल 1 4500 4500 4500
जालना पांढरा 84 3900 7000 6000
लातूर 23 7300 7502 7401
लातूर लाल 271 5751 7251 6625
लातूर पांढरा 3 6550 7320 6935
नागपूर लोकल 3 5250 5250 5250
नागपूर लाल 3 6911 6911 6911
वर्धा लाल 428 6825 7415 7130
वाशिम 270 6670 7355 6855
शेतमाल: सोयाबिन
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/11/2022
अहमदनगर 694 4900 5600 5350
अहमदनगर लोकल 333 4500 5500 5375
अहमदनगर पिवळा 215 5150 5660 5530
अकोला पिवळा 10257 4788 5898 5593
अमरावती 800 5000 5690 5345
अमरावती लोकल 10530 5100 5439 5269
औरंगाबाद 106 4400 5600 5000
बीड 4075 4826 5663 5448
बीड पिवळा 2011 4300 5666 5387
भंडारा पिवळा 1 4800 4800 4800
बुलढाणा पिवळा 3587 4400 5681 5303
धुळे हायब्रीड 5 5200 5530 5400
हिंगोली लोकल 1350 5300 5805 5552
हिंगोली पिवळा 650 4500 5800 5200
जळगाव 108 5300 5500 5500
जळगाव पिवळा 35 4500 5600 5299
जालना लोकल 116 3501 5500 4600
जालना पिवळा 9613 5150 5838 5590
लातूर पिवळा 14441 5375 5993 5716
नागपूर लोकल 1268 4651 5600 5363
नागपूर पिवळा 352 4713 5573 5300
नाशिक पिवळा 72 4101 5571 5201
उस्मानाबाद 400 5400 5600 5500
उस्मानाबाद पिवळा 510 5110 5901 5505
परभणी नं. १ 219 4900 5551 5100
परभणी पिवळा 1105 5285 5666 5566
सांगली लोकल 150 5500 6000 5750
सोलापूर लोकल 248 4000 5650 5450
सोलापूर पिवळा 378 5300 5700 5600
वाशिम 7000 5150 5590 5375
यवतमाळ पिवळा 2028 5167 5560 5413
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 72657
20/11/2022
अहमदनगर पिवळा 7 5200 5350 5200
अमरावती पिवळा 650 5200 6161 5650
औरंगाबाद 89 4400 5600 5000
औरंगाबाद पिवळा 10 5375 5781 5601
चंद्रपुर पिवळा 295 5230 5438 5334
हिंगोली पिवळा 60 5000 5000 5000
लातूर 5000 5650 5725 5687
लातूर पिवळा 270 5356 5757 5570
नागपूर पिवळा 2474 4700 5565 5100
वर्धा पिवळा 360 4700 5500 5250
यवतमाळ पिवळा 250 5000 5200 5100
शेतमाल: कांदा
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/11/2022
अहमदनगर नं. १ 1719 1400 1800 1600
अहमदनगर नं. २ 1032 1000 1400 1200
अहमदनगर नं. ३ 687 500 1000 750
अहमदनगर लाल 859 500 2501 1501
अहमदनगर उन्हाळी 31092 500 2000 1350
औरंगाबाद 1326 500 1600 1050
औरंगाबाद उन्हाळी 1008 200 1600 1000
जळगाव लाल 458 800 1625 1000
कोल्हापूर 2837 700 2200 1400
मंबई 11599 1100 2200 1650
नागपूर लोकल 12 1200 1600 1400
नागपूर लाल 1520 1500 2200 2025
नागपूर पांढरा 1000 1500 2200 2025
नाशिक उन्हाळी 79744 387 1600 1059
पुणे लोकल 9111 975 1900 1438
सांगली लोकल 2852 500 2300 1400
सातारा 143 1000 2000 1500
सातारा हालवा 198 1000 2200 2200
सोलापूर 325 200 1900 1300
सोलापूर लाल 19681 100 3000 1400
ठाणे नं. १ 3 2000 21000 2050
ठाणे नं. २ 3 1800 1900 1850
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 167209
20/11/2022
अहमदनगर 13794 250 2000 1325
अहमदनगर नं. १ 264 300 2300 1300
अहमदनगर उन्हाळी 1240 280 1667 1301
औरंगाबाद 5106 300 1400 850
औरंगाबाद लाल 1165 350 2000 1350
औरंगाबाद उन्हाळी 1721 200 1600 1250
नागपूर लोकल 2 1200 1600 1400
नागपूर लाल 700 1500 2500 2250
नागपूर पांढरा 800 1500 2500 2025
नागपूर उन्हाळी 18 2000 2400 2200
पुणे 9284 800 2100 1450
पुणे लोकल 10990 875 1950 1413
पुणे उन्हाळी 18608 900 2180 1650
पुणे चिंचवड 10911 700 2210 1500
रायगड लाल 357 2600 2800 2600
सातारा 328 1000 2000 1500
सातारा लोकल 25 1000 2400 1650
सातारा हालवा 150 500 2000 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button