ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | बाजारात उडदाला मिळतोय सर्वाधिक भाव; त्वरित जाणून घ्या शेतमालाचे ताजे बाजारभाव

शेतमाल : उडीद
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2022
पुणे 2 8000 9200 8600
लातूर काळा 743 5000 7200 6950
अकोला काळा 9 4800 6000 5000
वाशीम काळा 30 3600 4251 4000
उदगीर काळा 7 5800 7400 6600
गेवराई काळा 1 5000 5000 5000
औराद शहाजानी काळा 4 5601 6001 5801
दुधणी काळा 495 5500 7100 6300
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
25/11/2022
लासलगाव – निफाड 4 3100 6151 6001
शहादा 1 3300 3300 3300
पुणे 4 8100 9200 8650
बार्शी 1402 4700 7200 6000
बार्शी -वैराग 17 3800 5800 5000
खामगाव हायब्रीड 116 4250 6200 5225
जालना काळा 8 5600 6203 6000
अकोला काळा 11 5650 5700 5675
चिखली काळा 6 4550 5700 5125
उदगीर काळा 13 5000 7500 6250
देउळगाव राजा काळा 1 6000 6000 6000
मंठा काळा 1 3000 3000 3000
कळंब (उस्मानाबाद) काळा 2 6200 6200 6200
शेगाव काळा 3 4450 4500 4500
देवळा काळा 1 6000 8000 8000
अमरावती लोकल 3 6000 6500 6250
सांगली लोकल 150 6600 7200 6900
मुंबई लोकल 9 7500 10500 9000
जामखेड लोकल 258 4500 6500 5500
मुरुम लोकल 40 5555 6851 6203
उमरगा लोकल 1 5790 5790 5790
शेतमाल : तूर
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2022
उदगीर 89 7000 7200 7100
भोकर 2 6161 6911 6536
अमरावती गज्जर 3 6800 7200 7000
लातूर लाल 212 5702 7401 7000
अकोला लाल 449 6100 7345 7000
अमरावती लाल 426 7200 7400 7300
नागपूर लाल 12 6250 6600 6513
वाशीम लाल 150 6100 6775 6200
मलकापूर लाल 32 5000 7225 6150
सावनेर लाल 4 6300 6830 6830
माजलगाव पांढरा 1 6400 6400 6400
गेवराई पांढरा 2 6600 6700 6650
देउळगाव राजा पांढरा 1 5000 5000 5000
औराद शहाजानी पांढरा 3 6670 6801 6735
25/11/2022
उदगीर 13 6700 7360 7030
कारंजा 200 6875 7200 7000
मानोरा 75 5990 7080 6867
अमरावती गज्जर 3 6750 7200 6975
हिंगोली गज्जर 35 6500 6805 6652
मुरुम गज्जर 1 3600 3600 3600
अकोला लाल 103 5000 7165 6915
अमरावती लाल 516 7250 7400 7325
यवतमाळ लाल 56 6400 7150 6775
चिखली लाल 3 5176 6000 5588
नागपूर लाल 7 6300 6550 6488
हिंगणघाट लाल 589 6750 7445 7060
वाशीम – अनसींग लाल 15 6750 6850 6800
अजनगाव सुर्जी लाल 12 6000 7500 6750
खामगाव लाल 173 6300 7400 6850
मलकापूर लाल 122 5450 7325 6825
सावनेर लाल 17 6871 6871 6871
गंगाखेड लाल 1 7000 7100 7000
लोणार लाल 1 6000 6800 6400
निलंगा लाल 3 6700 6900 6800
चाकूर लाल 3 6700 6700 6700
मंगरुळपीर लाल 295 4500 7005 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल 3 6300 6500 6500
नांदूरा लाल 110 6805 7375 7375
शेगाव लाल 1 6300 6300 6300
सिंदी(सेलू) लाल 2 0 7100 0
देवळा लाल 11 5350 6085 5850
वर्धा लोकल 6 6525 6900 6750
जालना पांढरा 165 5400 7000 6900
गेवराई पांढरा 20 6000 6800 6400
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2022
औरंगाबाद 48 5001 5501 5251
माजलगाव 832 4411 5461 5300
राहूरी -वांबोरी 41 5300 5500 5400
उदगीर 4400 5500 5541 5520
सेलु 67 4600 5441 5070
तुळजापूर 215 5300 5500 5400
राहता 107 5000 5500 5450
धुळे हायब्रीड 14 4800 5555 5325
सोलापूर लोकल 281 4600 5495 5305
अमरावती लोकल 6057 5200 5407 5303
नागपूर लोकल 1258 4400 5442 5182
हिंगोली लोकल 1850 5050 5695 5372
अंबड (वडी गोद्री) लोकल 55 4600 5371 5000
वडूज पांढरा 150 5000 6000 5500
लातूर पिवळा 21584 5151 6291 5600
जालना पिवळा 8208 3300 5700 5400
अकोला पिवळा 5108 4500 5460 5300
चिखली पिवळा 1933 4851 5601 5226
बीड पिवळा 140 4660 5500 5292
वाशीम पिवळा 6000 4750 5600 5200
भोकरदन पिवळा 32 5300 5500 5400
भोकर पिवळा 404 4049 5459 4759
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 649 5000 5400 5200
मलकापूर पिवळा 500 4400 5450 5230
सावनेर पिवळा 51 5200 5461 5400
गेवराई पिवळा 83 4175 5399 4800
गंगाखेड पिवळा 33 5600 5700 5600
तेल्हारा पिवळा 550 5175 5460 5350
देउळगाव राजा पिवळा 50 4000 5400 5000
औराद शहाजानी पिवळा 547 5450 5500 5475
किनवट पिवळा 66 5000 5300 5200
उमरगा पिवळा 34 4750 5550 5300
बार्शी – टाकळी पिवळा 525 5100 5700 5350
आष्टी-जालना पिवळा 45 5160 5460 5350
पांढरकवडा पिवळा 48 5370 5400 5390
उमरखेड पिवळा 140 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा 70 5000 5200 5100
25/11/2022
येवला 125 4800 5553 5470
लासलगाव 1431 3500 5642 5540
जळगाव 22 5350 5405 5405
शहादा 189 5000 5725 5382
बार्शी 2030 5200 5600 5400
औरंगाबाद 90 4400 5650 5025
राहूरी -वांबोरी 10 4502 5300 5000
संगमनेर 34 4401 5475 4938
सिल्लोड 40 5300 5500 5400
उदगीर 4800 5550 5600 5575
कारंजा 5000 5150 5575 5325
श्रीरामपूर 42 5000 5600 5400
परळी-वैजनाथ 700 5000 5521 5351
तुळजापूर 280 5400 5550 5500
मानोरा 747 5201 5600 5290
मोर्शी 160 5200 5500 5350
राहता 74 5000 5551 5450
धुळे हायब्रीड 22 4800 5555 5325
सोलापूर काळा 446 4420 5535 5340
अमरावती लोकल 7791 5150 5423 5286
सांगली लोकल 250 5500 6200 5850
परभणी लोकल 1137 5300 5650 5500
नागपूर लोकल 1344 4400 5494 5221
अमळनेर लोकल 40 5401 5450 5450
चांदवड लोकल 73 3600 5600 5350
मनमाड लोकल 3 4300 5400 5200
हिंगोली लोकल 1500 5000 5735 5367
कोपरगाव लोकल 726 4000 5575 5351
अंबड (वडी गोद्री) लोकल 87 3900 5465 4700
लासलगाव – निफाड पांढरा 767 4000 5577 5531
बारामती पिवळा 546 4700 5450 5350
जालना पिवळा 7224 3000 5800 5500
अकोला पिवळा 5387 4600 5630 5400
यवतमाळ पिवळा 847 5200 5530 5365
आर्वी पिवळा 411 4800 5590 5250
चिखली पिवळा 2278 4851 5651 5251
हिंगणघाट पिवळा 8003 4600 5655 5140
बीड पिवळा 425 4301 5750 5411
वाशीम – अनसींग पिवळा 1200 5250 5550 5400
पैठण पिवळा 34 5400 5621 5471
धामणगाव -रेल्वे पिवळा 1300 4000 5585 4850
चाळीसगाव पिवळा 45 4750 5476 5301
भोकर पिवळा 478 4200 5681 4940
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा 624 5100 5400 5250
जिंतूर पिवळा 261 4400 5570 5000
मुर्तीजापूर पिवळा 2500 5110 5650 5410
अजनगाव सुर्जी पिवळा 680 4800 5600 5250
खामगाव पिवळा 8175 4950 5600 5275
मलकापूर पिवळा 845 4800 5445 5290
दिग्रस पिवळा 415 5450 5595 5535
वणी पिवळा 564 5000 5440 5200
सावनेर पिवळा 87 4900 5508 5400
जामखेड पिवळा 195 4500 5500 5000
गेवराई पिवळा 511 4200 5471 4850
गंगाखेड पिवळा 104 5600 5700 5600
देउळगाव राजा पिवळा 30 4000 5511 5300
लोणार पिवळा 2860 5200 5570 5385
वरोरा-खांबाडा पिवळा 247 4500 5450 5300
आंबेजोबाई पिवळा 340 5050 5500 5350
किल्ले धारुर पिवळा 280 4770 5600 5400
केज पिवळा 501 5431 5600 5500
मंठा पिवळा 219 3850 5491 5200
निलंगा पिवळा 450 5000 5650 5500
चाकूर पिवळा 206 4600 5622 5487
किनवट पिवळा 66 4500 5000 4800
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा 925 3500 5701 5555
मुरुम पिवळा 860 4646 6055 5351
उमरगा पिवळा 16162 4 30 30
पाथरी पिवळा 75 5250 5600 5300
बार्शी – टाकळी पिवळा 300 5000 5350 5250
मंगरुळपीर पिवळा 3524 4800 5790 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा 1829 4900 5900 5600
नांदूरा पिवळा 800 5001 5451 5451
शेगाव पिवळा 154 4900 5375 5250
आष्टी-जालना पिवळा 30 5260 5485 5400
पांढरकवडा पिवळा 95 5200 5500 5400
उमरखेड पिवळा 40 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा 570 5000 5200 5100
बाभुळगाव पिवळा 510 5000 5500 5250
चिमुर पिवळा 45 4750 4800 4775
कळमेश्वर पिवळा 135 4000 5400 5000
काटोल पिवळा 157 4850 5411 5050
आष्टी (वर्धा) पिवळा 349 4900 5405 5275
सिंदी पिवळा 174 4390 5470 5250
सिंदी(सेलू) पिवळा 1125 4850 5550 5350
कळंब (यवतमाळ) पिवळा 140 4900 5375 5250
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/11/2022
कोल्हापूर 6257 700 2300 1600
औरंगाबाद 1350 300 1600 950
विटा 50 1000 2000 1500
कराड हालवा 99 1000 2200 2200
सोलापूर लाल 20444 100 3300 1250
धुळे लाल 1701 100 2650 2000
लासलगाव लाल 15 1711 1711 1711
पंढरपूर लाल 280 100 2100 1500
नागपूर लाल 300 1500 2000 1875
पेन लाल 267 3800 4000 3800
भुसावळ लाल 8 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 348 800 2400 1600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 3605 300 2200 1250
पुणे- खडकी लोकल 19 1000 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल 266 500 1500 1000
वाई लोकल 15 1000 2000 1500
कामठी लोकल 30 1600 2000 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ 570 740 6050 2900
येवला उन्हाळी 6000 200 1700 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 2000 251 1301 901
लासलगाव उन्हाळी 5505 600 1744 1400
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी 7541 100 2000 1200
कळवण उन्हाळी 4500 150 2055 1200
चांदवड उन्हाळी 4200 376 1551 950
मनमाड उन्हाळी 2000 300 1351 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 7280 300 2090 1400
वैजापूर उन्हाळी 610 200 1600 1250
25/11/2022
कोल्हापूर 3737 700 2300 1400
चंद्रपूर – गंजवड 385 2000 3500 2700
खेड-चाकण 350 1000 1500 1300
मंगळवेढा 164 100 1960 1330
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 50 300 1700 1400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 10114 700 2250 1500
अकलुज लाल 225 300 2000 1500
सोलापूर लाल 19726 100 2650 1200
धुळे लाल 564 100 2162 2075
संगमनेर लाल 718 500 2501 1500
इंदापूर लाल 230 200 2000 1000
पाथर्डी लाल 550 200 2100 1500
भुसावळ लाल 4 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 380 800 2500 1650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 2297 300 2200 1250
पुणे लोकल 10862 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल 13 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल 6 1000 1600 1300
पुणे-मांजरी लोकल 93 600 1300 800
पुणे-मोशी लोकल 283 500 1500 1000
कामठी लोकल 30 1600 2000 1800
संगमनेर नं. १ 1473 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ 3 1600 1800 1700
संगमनेर नं. २ 883 1000 1400 1200
कल्याण नं. २ 3 1600 1700 1650
संगमनेर नं. ३ 589 500 1000 750
कल्याण नं. ३ 3 800 900 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ 378 1010 6200 3010
येवला उन्हाळी 6883 150 1869 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 2809 300 1501 1050
नाशिक उन्हाळी 1065 400 1551 1250
लासलगाव उन्हाळी 11160 600 1852 1251
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 1217 611 1500 1200
कळवण उन्हाळी 5200 100 2005 1150
चांदवड उन्हाळी 4957 520 1625 1150
मनमाड उन्हाळी 3124 500 1551 1100
कोपरगाव उन्हाळी 5700 200 2075 1300
कोपरगाव उन्हाळी 2320 275 1451 1035
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 10085 300 2065 1450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 2298 450 1405 980
पारनेर उन्हाळी 5323 300 2000 1250
वैजापूर उन्हाळी 3037 200 1465 1150
देवळा उन्हाळी 5698 650 1370 1150
उमराणे उन्हाळी 12500 700 1800 1300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button