ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
कृषी सल्ला

मका, मूग, सोयाबीन, तूर आणि उडीद ला महाराष्ट्रात “या” ठिकाणी सर्वात जास्त व कमी भाव; पहा सविस्तर बाजार भाव बातमी..

Maize, green gram, soybean, tur and urad have the highest and lowest prices in Maharashtra. See detailed market price news ..

महाराष्ट्राचे ३ सप्टेंबर २०२१ चे बाजार भाव..

मका सर्वात जास्त दर– पुणे मध्ये मकेला जास्तीत जास्त दर २४०० रुपये तर कमीत कमी दर २२०० रुपये मिळाला. आणि सर्वसाधारण दर २३५० रुपये मिळाला आहे. मका सर्वात कमी दर – कन्नड या ठिकाणी मिळाला, किमित कमी १५५० रुपये तर जास्तीत जास्त १६०० रुपये व साधारण १५७५ रुपये इतका मिळाला.

मुग सर्वात जास्त दर – मुंबईमध्ये जास्तीत जास्त दर ७७०० रु. तर कमीत कमी दर ९२०० रु. मिळाला आणि साधारण दर ९३०० रु. मिळाला. मुगाला सर्वात कमी दर- जलगाव मालसगाव या ठिकाणी कमीत कमी ५५०० रु. तर जास्तीत जास्त ५५०० रु. मिळाला व साधारण दर एवढाच ५५०० रु. मिळाला.

सोयाबीन सर्वात जास्त दर – अहमहपूर ठिकाणी सोयाबीनला जास्तीत जास्त दर ९००० रु. मिळाला तर कमीत कमी दर ८००० रुपये मिळाला व सर्वसाधारण दर ८५०० रु. मिळाला. सोयाबीन ला सर्वात कमी दर भोकर या ठिकाणी कमीत कमी ७००० रु. तर जास्तीत जास्त ७२०५ रु. मिळाला साधारण दर ७१०२ रु. मिळाला.

तूर ला जास्त दर – हिंगणघाट या ठिकाणी जास्तीत जास्त दर ६८९५ रु. तर कमीत कमी दर ६००० रु. एवढा मिळाला. सर्व साधारण दर ६३२५ रु.मिळाला. तूर ला सर्वात कमी दर कुर्डवाडी मोडनिंब ठिकाणी, कमीत कमीत दर ५००० रु. मिळाला तर जास्तीत जास्त दर ५८०१ रु. मिळाला. सर्वसाधारण दर ५४०० रु. मिळाला.

उडीद पुणे ठिकाणी जास्तीत जास्त दर ९२०० रु. मिळाला तर कमीत कमी दर ८२०० रु. मिळाला. व सर्वसाधारण दर ८४५० रु. मिळाला. उडीद ला सर्वात कमी दर कारंजा ठिकाणी – कमीत कमी दर ३४२५ रु. तर जास्तीत जास्त दर ६००० रु. मिळाला व सर्वसाधारण दर ५४०५ रु. मिळाला.

सविस्तर दर पाहण्यासाठी खाली पहा…

मका:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: मका 03.09.2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-03-21
पुणे लाल क्विंटल 3 2200 2400 2350
अमळनेर लाल क्विंटल 20 1700 1800 1800
जामनेर लाल क्विंटल 5 1800 1900 1840
मोहोळ लाल क्विंटल 6 2000 2000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 89 2000 2300 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1 1991 1991 1991
देवळा पिवळी क्विंटल 3 1760 1800 1800
09-02-21
लासलगाव —- क्विंटल 21 1701 1912 1872
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1400 1400 1400
बारामती हायब्रीड क्विंटल 1 1500 1690 1690
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 1600 1600 1600
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 1781 1799 1781
सटाणा हायब्रीड क्विंटल 29 1250 1731 1730
बारामती लाल क्विंटल 56 1551 2200 1970
जालना लाल क्विंटल 42 1675 1950 1750
पुणे लाल क्विंटल 5 2150 2350 2300
खामगाव लाल क्विंटल 19 1400 1715 1557
जामनेर लाल क्विंटल 6 1800 1900 1845
दौंड लाल क्विंटल 4 1700 1700 1700
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 87 1750 2021 1880
मुंबई लोकल क्विंटल 795 2000 2300 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 21 1870 2000 1975
येवला पिवळी क्विंटल 2 1400 1750 1750
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1735 1735 1735
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 40 1300 1800 1650
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 20 1700 1800 1750
नांदगाव पिवळी क्विंटल 25 1731 1868 1851
कन्न्ड पिवळी क्विंटल 1 1550 1600 1575
देवळा पिवळी क्विंटल 3 1725 1795 1750

मूग:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: मूग
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-03-21
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 6601 6601 6601
भोकर क्विंटल 6 5000 5700 5350
कारंजा क्विंटल 80 4565 6621 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 6 5750 6600 6400
जळगाव चमकी क्विंटल 128 3950 3950 3950
जलगाव – मसावत चमकी क्विंटल 10 4000 6500 4500
परभणी चमकी क्विंटल 25 6000 6700 6500
पैठण चमकी क्विंटल 6 3000 5990 5100
अमळनेर चमकी क्विंटल 50 6001 7451 7451
लातूर हिरवा क्विंटल 1280 5751 7200 6750
अकोला हिरवा क्विंटल 266 5400 7151 6300
पुणे हिरवा क्विंटल 33 7500 8200 7900
चिखली हिरवा क्विंटल 44 5900 6453 6176
अक्कलकोट हिरवा क्विंटल 140 6000 6650 6400
मुर्तीजापूर हिरवा क्विंटल 60 6150 6550 6410
कोपरगाव हिरवा क्विंटल 7 4000 6900 6640
गंगापूर हिरवा क्विंटल 17 5000 6430 6300
आंबेजोबाई हिरवा क्विंटल 2 6300 6846 6400
मंठा हिरवा क्विंटल 182 4250 7001 5550
उमरगा हिरवा क्विंटल 20 6200 6700 6500
देवळा हिरवा क्विंटल 52 5000 7330 6500
सोनपेठ हिरवा क्विंटल 8 6290 6540 6370
मुंबई लोकल क्विंटल 399 7200 9700 9300
अहमहपूर लोकल क्विंटल 70 7250 7300 7275
परभणी मोगली क्विंटल 40 6000 6300 6100
09-02-21
लासलगाव क्विंटल 315 4000 7800 7440
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 6001 6001
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 14 2600 7551 7401
शहादा क्विंटल 66 3852 6600 6351
दोंडाईचा क्विंटल 1 4000 7000 6400
औरंगाबाद क्विंटल 48 5100 7200 6150
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 63 5000 7050 6200
सिल्लोड क्विंटल 26 3800 7000 6700
कारंजा क्विंटल 50 4800 6795 5995
करमाळा क्विंटल 2 4511 5100 4511
परळी-वैजनाथ क्विंटल 12 6000 6600 6400
मनवत क्विंटल 99 5000 6900 6350
कन्न्ड क्विंटल 18 2000 6800 4000
जालना चमकी क्विंटल 1333 4000 7325 5800
जळगाव चमकी क्विंटल 306 5998 7001 6760
जलगाव – मसावत चमकी क्विंटल 4 5500 5500 5500
वाशीम चमकी क्विंटल 60 5500 6500 6000
पैठण चमकी क्विंटल 1 6262 6262 6262
खामगाव चमकी क्विंटल 468 4500 7325 5912
परतूर चमकी क्विंटल 3 5201 6700 5651
सेलु चमकी क्विंटल 78 5500 7140 6600
लोणार चमकी क्विंटल 270 6100 7250 6675
सोलापूर हिरवा क्विंटल 12 6250 6700 6550
बारामती हिरवा क्विंटल 86 5050 6951 6500
लातूर हिरवा क्विंटल 2540 5721 7011 6450
येवला हिरवा क्विंटल 216 5000 7536 6950
जालना हिरवा क्विंटल 166 4900 6331 5700
अकोला हिरवा क्विंटल 70 5500 6700 6100
पुणे हिरवा क्विंटल 31 7300 8000 7700
चोपडा हिरवा क्विंटल 25 4251 8401 6666
देगलूर हिरवा क्विंटल 95 4100 7400 5750
माजलगाव हिरवा क्विंटल 196 6300 6901 6700
हिंगणघाट हिरवा क्विंटल 4 5000 5650 5320
अक्कलकोट हिरवा क्विंटल 500 6000 6700 6500
बीड हिरवा क्विंटल 80 5670 6890 6449
चाळीसगाव हिरवा क्विंटल 45 5000 7050 6300
मनमाड हिरवा क्विंटल 128 2801 7390 6900
उदगीर हिरवा क्विंटल 400 5800 7025 6412
हिंगोली हिरवा क्विंटल 60 5000 9000 7000
मुर्तीजापूर हिरवा क्विंटल 100 6150 6855 6460
वणी हिरवा क्विंटल 36 5965 6115 6000
कोपरगाव हिरवा क्विंटल 11 3100 6650 6400
श्रीरामपूर हिरवा क्विंटल 2 4800 5500 5100
शेवगाव – भोदेगाव हिरवा क्विंटल 10 6000 6500 6000
अंबड (वडी गोद्री) हिरवा क्विंटल 85 5901 6700 6000
परतूर हिरवा क्विंटल 22 4900 6300 6265
सेलु हिरवा क्विंटल 101 4000 6181 5600
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 33 3500 7151 6000
धरणगाव हिरवा क्विंटल 16 3800 7500 5605
नांदगाव हिरवा क्विंटल 259 1000 7475 6701
दौंड हिरवा क्विंटल 1 6670 6670 6670
कुर्डवाडी-मोडनिंब हिरवा क्विंटल 11 4000 6000 5000
गंगापूर हिरवा क्विंटल 25 5900 6300 6200
आंबेजोबाई हिरवा क्विंटल 2 5151 6251 6000
चाकूर हिरवा क्विंटल 7 5800 7001 6401
कळंब (उस्मानाबाद) हिरवा क्विंटल 68 5800 6700 6450
मुरुम हिरवा क्विंटल 228 5200 6951 6075
तुळजापूर हिरवा क्विंटल 50 6000 6700 6500
उमरगा हिरवा क्विंटल 20 5751 6800 6500
मंगरुळपीर हिरवा क्विंटल 9 5100 6025 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार हिरवा क्विंटल 14 5000 5725 5475
भंडारा हिरवा क्विंटल 1 4800 4800 4800
देवळा हिरवा क्विंटल 67 5100 7270 6500
दुधणी हिरवा क्विंटल 290 6340 7000 6800
देवणी हिरवा क्विंटल 11 6181 6600 6390
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 10 6200 6200 6200
मुंबई लोकल क्विंटल 432 7200 9700 9300
गेवराई लोकल क्विंटल 269 6000 6649 6450
अहमहपूर लोकल क्विंटल 65 7250 7250 7250
परभणी मोगली क्विंटल 40 5600 6500 6300

सोयाबीन:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: सोयाबिन 03.09.2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03.09.2021
कारंजा क्विंटल 35 8010 8755 8525
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 8000 8000 8000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 7700 8600 8501
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 5 8200 8890 8550
लातूर पिवळा क्विंटल 1058 8000 9601 9450
अकोला पिवळा क्विंटल 33 7500 8575 8000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3 7500 7500 7500
चिखली पिवळा क्विंटल 62 7600 8550 8050
भोकर पिवळा क्विंटल 1 7000 7205 7102
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 10 8050 8500 8360
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 18 8000 8500 8400
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1 7800 7800 7800
मंठा पिवळा क्विंटल 12 7000 7500 7250
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 20 8000 9000 8500
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 4500 8001 7500
09-02-21
येवला क्विंटल 8 6650 7999 7700
लासलगाव क्विंटल 34 6000 9101 8700
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 10 8000 8800 8301
माजलगाव क्विंटल 46 5600 8450 8300
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 2 7000 7000 7000
उदगीर क्विंटल 90 8600 8800 8700
कारंजा क्विंटल 40 8025 8705 8450
तुळजापूर क्विंटल 5 8000 8000 8000
मोर्शी क्विंटल 53 7000 8000 7500
हिंगोली लोकल क्विंटल 55 8000 9000 8500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 16 7301 8650 8500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 7 4000 8500 8301
लातूर पिवळा क्विंटल 1751 8000 9351 9200
जालना पिवळा क्विंटल 19 6500 8300 8100
अकोला पिवळा क्विंटल 11 7500 8300 8100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1 8500 8500 8500
चोपडा पिवळा क्विंटल 4 8200 8281 8200
चिखली पिवळा क्विंटल 60 7800 8180 7990
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 31 7000 8530 7715
बीड पिवळा क्विंटल 2 7500 8301 7900
वाशीम पिवळा क्विंटल 600 7000 9050 8500
उमरेड पिवळा क्विंटल 21 6000 7000 6900
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 10 5900 7050 6050
वर्धा पिवळा क्विंटल 1 6300 6300 6300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 10 7950 8190 8060
खामगाव पिवळा क्विंटल 130 7000 10101 8550
वणी पिवळा क्विंटल 11 5000 7095 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 18 8000 8500 8400
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 56 6000 8600 6950
लोणार पिवळा क्विंटल 15 7500 8720 8110
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 13 8000 8750 8550
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 20 7500 8700 8100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 8 4200 8300 8001
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 7751 8251 8100
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 143 6500 9200 9000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2 8000 8700 8700
काटोल पिवळा क्विंटल 9 6100 7500 7000

तूर:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: तूर
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-03-21
पैठण क्विंटल 1 6300 6300 6300
भोकर क्विंटल 44 5555 6307 5931
कारंजा क्विंटल 1650 6050 6700 6375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 18 6300 6451 6300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 140 6000 6400 6100
लातूर लाल क्विंटल 864 6000 6800 6400
अकोला लाल क्विंटल 829 5950 6650 6350
यवतमाळ लाल क्विंटल 298 6150 6640 6395
चिखली लाल क्विंटल 81 5900 6475 6187
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 500 6400 6635 6500
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 890 6150 6670 6430
मंठा लाल क्विंटल 13 4850 6300 6000
उमरगा लाल क्विंटल 13 3400 6725 6600
सोनपेठ लाल क्विंटल 3 6050 6370 6200
अहमहपूर लोकल क्विंटल 70 6300 6500 6400
09-02-21
उदगीर क्विंटल 560 6650 6800 6725
भोकर क्विंटल 2 6300 6300 6300
कारंजा क्विंटल 1300 6075 6600 6350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 13 6300 6350 6300
मोर्शी क्विंटल 250 6200 6225 6212
रामटेक क्विंटल 2 6000 6300 6150
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 44 5800 6400 6100
हिंगोली गज्जर क्विंटल 169 6000 6600 6300
मुरुम गज्जर क्विंटल 74 6450 6450 6450
लातूर लाल क्विंटल 1540 6100 6700 6560
अकोला लाल क्विंटल 625 5900 6625 6300
यवतमाळ लाल क्विंटल 217 6325 6635 6480
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1503 6000 6895 6325
वाशीम लाल क्विंटल 600 6000 6500 6200
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 346 6290 6500 6300
जिंतूर लाल क्विंटल 26 6400 6540 6480
खामगाव लाल क्विंटल 1349 5800 6620 6210
वणी लाल क्विंटल 42 5700 6530 6000
सावनेर लाल क्विंटल 59 6268 6565 6480
चांदूर बझार लाल क्विंटल 153 6000 6801 6640
चाकूर लाल क्विंटल 8 6351 6400 6351
उमरगा लाल क्विंटल 2 6450 6501 6500
सेनगाव लाल क्विंटल 15 6000 6500 6350
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 610 5800 6490 6300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 138 6000 6580 6350
दुधणी लाल क्विंटल 115 6635 6650 6645
उमरेड लोकल क्विंटल 9 5600 6205 6150
वर्धा लोकल क्विंटल 15 6260 6400 6300
अहमहपूर लोकल क्विंटल 30 6000 6500 6250
काटोल लोकल क्विंटल 2 3801 6000 5450
बारामती पांढरा क्विंटल 1 5900 5900 5900
जालना पांढरा क्विंटल 52 4000 6450 6300
माजलगाव पांढरा क्विंटल 70 5900 6541 6300
बीड पांढरा क्विंटल 11 6001 6629 6327
गेवराई पांढरा क्विंटल 24 5400 6500 6400
परतूर पांढरा क्विंटल 9 6000 6501 6500
सेलु पांढरा क्विंटल 22 5900 6550 6470
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 5000 5801 5400
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 4000 6200 5984

उडीद:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: उडीद 3.09.2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-03-21
पुणे क्विंटल 3 8200 9200 8450
कारंजा क्विंटल 40 3425 6000 5405
लातूर काळा क्विंटल 1743 5000 7600 7000
अकोला काळा क्विंटल 35 4000 5000 4500
जळगाव काळा क्विंटल 13 6100 7200 7200
चिखली काळा क्विंटल 7 5200 6100 5650
अक्कलकोट काळा क्विंटल 1400 7000 7500 7450
मोहोळ काळा क्विंटल 60 6400 6800 6700
मंठा काळा क्विंटल 19 4250 5899 4500
देवळा काळा क्विंटल 1 5900 6705 6705
मुंबई लोकल क्विंटल 33 6500 7200 6800
अहमहपूर लोकल क्विंटल 12 6400 6400 6400
उमरगा लोकल क्विंटल 39 5000 7251 6600
09-02-21
पुणे क्विंटल 4 8400 9400 8950
औरंगाबाद क्विंटल 3 6200 6800 6500
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 1 6400 6400 6400
कारंजा क्विंटल 50 4200 7200 6000
करमाळा क्विंटल 865 5000 7200 6600
मंगळवेढा क्विंटल 1 6710 6710 6710
बीड हायब्रीड क्विंटल 77 4300 6900 6304
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 30 5000 7200 6100
लातूर काळा क्विंटल 3079 6805 7422 7120
जालना काळा क्विंटल 11 5700 6702 6451
अकोला काळा क्विंटल 1 5051 5051 5051
जळगाव काळा क्विंटल 49 5854 7200 5854
चोपडा काळा क्विंटल 2 7000 7000 7000
देगलूर काळा क्विंटल 8 6400 7098 6749
अक्कलकोट काळा क्विंटल 1895 7000 7400 7300
उदगीर काळा क्विंटल 90 6400 7001 6700
हिंगोली काळा क्विंटल 19 4900 5200 5050
शेवगाव काळा क्विंटल 19 6100 6300 6100
गेवराई काळा क्विंटल 17 5000 6000 5000
लोणार काळा क्विंटल 100 5500 6700 6100
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 1351 1500 6966 6700
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 15 6000 6901 6501
तुळजापूर काळा क्विंटल 70 6000 6600 6400
देवळा काळा क्विंटल 2 6000 6405 6405
दुधणी काळा क्विंटल 356 6700 7260 7000
देवणी काळा क्विंटल 2 6600 6601 6600
बारामती लोकल क्विंटल 38 6251 6570 6551
मुंबई लोकल क्विंटल 30 6500 7200 6800
अहमहपूर लोकल क्विंटल 9 6400 6500 6450
मुरुम लोकल क्विंटल 234 4500 7155 5827
उमरगा लोकल क्विंटल 32 5610 7100 6600
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 234 6400 7250 7010

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे ही वाचा :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button