कृषी सल्लाबाजार भाव
ट्रेंडिंग

जाणून घ्या आज चे सोयाबीन, कांदा, टोमॅटो आणि डाळिंब चे ताजे बाजार भाव एका क्लीक वर…

शेतमाल: उडीद
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2021
जळगाव काळा क्विंटल 40 4500 5100 5000
17/10/2021
उदगीर काळा क्विंटल 155 3500 7200 5350
शेवगाव काळा क्विंटल 15 4500 4500 4500
देवणी काळा क्विंटल 3 5900 5900 5900
16/10/2021
अहमदनगर क्विंटल 708 4000 6500 5250
लासलगाव – निफाड क्विंटल 3 4000 6000 4700
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 384 4500 6800 6600
कन्न्ड क्विंटल 1 4750 5100 4850
लातूर काळा क्विंटल 2027 4300 7452 7150
जालना काळा क्विंटल 247 2900 5000 4850
अकोला काळा क्विंटल 205 3450 5800 4500
जळगाव काळा क्विंटल 35 4500 5700 5600
चिखली काळा क्विंटल 639 5000 6670 5835
अमळनेर काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
सिल्लोड- भराडी काळा क्विंटल 8 3500 5400 5000
उदगीर काळा क्विंटल 190 3500 7100 5300
शेवगाव काळा क्विंटल 18 3500 5000 5000
परतूर काळा क्विंटल 11 3400 4701 3650
मेहकर काळा क्विंटल 140 4200 5150 4800
वडूज काळा क्विंटल 20 6400 6600 6500
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 57 5200 6785 5992
तुळजापूर काळा क्विंटल 125 5500 6349 6000
दुधणी काळा क्विंटल 769 6600 7265 6900
देवणी काळा क्विंटल 1 6355 6355 6355
मुरुम लोकल क्विंटल 308 4100 6938 5519
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 4 6700 6700 6700

शेतमाल: सोयाबिन
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2021
जळगाव काळा क्विंटल 40 4500 5100 5000
17/10/2021
उदगीर काळा क्विंटल 155 3500 7200 5350
शेवगाव काळा क्विंटल 15 4500 4500 4500
देवणी काळा क्विंटल 3 5900 5900 5900
16/10/2021
अहमदनगर क्विंटल 708 4000 6500 5250
लासलगाव – निफाड क्विंटल 3 4000 6000 4700
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 384 4500 6800 6600
कन्न्ड क्विंटल 1 4750 5100 4850
लातूर काळा क्विंटल 2027 4300 7452 7150
जालना काळा क्विंटल 247 2900 5000 4850
अकोला काळा क्विंटल 205 3450 5800 4500
जळगाव काळा क्विंटल 35 4500 5700 5600
चिखली काळा क्विंटल 639 5000 6670 5835
अमळनेर काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
सिल्लोड- भराडी काळा क्विंटल 8 3500 5400 5000
उदगीर काळा क्विंटल 190 3500 7100 5300
शेवगाव काळा क्विंटल 18 3500 5000 5000
परतूर काळा क्विंटल 11 3400 4701 3650
मेहकर काळा क्विंटल 140 4200 5150 4800
वडूज काळा क्विंटल 20 6400 6600 6500
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 57 5200 6785 5992
तुळजापूर काळा क्विंटल 125 5500 6349 6000
दुधणी काळा क्विंटल 769 6600 7265 6900
देवणी काळा क्विंटल 1 6355 6355 6355
मुरुम लोकल क्विंटल 308 4100 6938 5519
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 4 6700 6700 6700


शेतमाल: कांदा
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2021
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6006 1000 4000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 11910 800 3600 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1600 2000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3550 3250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5950 1500 3600 3300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 500 3200 2900
17/10/2021
मंचर क्विंटल 5839 1800 3700 2485
सातारा क्विंटल 179 3000 3800 3400
मोर्शी क्विंटल 6 950 4200 2200
अकलुज लाल क्विंटल 285 700 3400 1800
पुणे लोकल क्विंटल 12302 700 3500 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1800 3300 2550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 429 500 2800 1650
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3500 2750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1260 600 3500 3211
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5369 500 3700 2450

शेतमाल: टोमॅटो
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2021
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6006 1000 4000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 11910 800 3600 2200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1600 2000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3550 3250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5950 1500 3600 3300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 500 3200 2900
17/10/2021
मंचर क्विंटल 5839 1800 3700 2485
सातारा क्विंटल 179 3000 3800 3400
मोर्शी क्विंटल 6 950 4200 2200
अकलुज लाल क्विंटल 285 700 3400 1800
पुणे लोकल क्विंटल 12302 700 3500 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1800 3300 2550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 429 500 2800 1650
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3500 2750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1260 600 3500 3211
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5369 500 3700 2450

शेतमाल: डाळींब
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2021
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 10 2000 4500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 340 1000 2200 1600
17/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 409 1000 3500 2250
संगमनेर क्विंटल 100 500 2500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 29 2000 3000 2550
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 6554 305 4455 2555
सातारा क्विंटल 109 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 50 900 3500 1800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2535 1000 6000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 2980 3500 3310
पुणे लोकल क्विंटल 2432 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 244 1500 3000 2250
वाई लोकल क्विंटल 60 1500 4000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3800
फलटण वैशाली क्विंटल 56 500 4250 2400
भुसावळ वैशाली क्विंटल 25 6000 6000 6000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button